Publikationer

 
I perioden januar 2014 til juni 2015 er en række aktiviteter, analyser og beslutninger i regi af ’Energi på Tværs’ blevet gennemført. Det kulminerede i borgmestertopmødet på Avedøreværket den 13 april 2015. På borgmestermødet blev Energivisionen præsenteret, og det videre samarbejde omkring Strategisk Energiplanlægning blev besluttet. Energivisionen blev endeligt vedtaget af KKR Hovedstaden d. 26. juni. 
 
Energivisionen og beslutningsoplægget, som blev godkendt af KKR Hovedstaden, tager udgangspunkt i følgende publikationer, udarbejdet i  Energi På Tværs:
 
Energibalancer: 
Detaljerede energibalancer for de 29 kommuner, som udgør det geografiske område hovedstadsregionen. Energibalancerne for regionen som helhed er afrapporteret i en samlet regionsrapport.
 
I forbindelse med udgivelsen af energibalancerne er der af COWI blevet udarbejdet et energibalanceregneark for samtlige kommuner og for regionen samlet set. Der er i denne forbindelse udgivet et notat om forudsætninger og udfordringer ved dataindsamling, samt et notat om de eksisterende planer og målsætninger for kommunerne
 
Potentialerapporter
Det er nødvendigt for omstillingen til et fossilfrit energisystem, at der sideløbende arbejdes med både energieffektivisering og indfasning af vedvarende energi . To potentialevurderinger er derfor blevet udarbejdet i projektet, om henholdsvis energibesparelser og fleksibelt energiforbrug og lokale vedvarende energiressourcer.  
 
Temanotater
I forbindelse med projektet er fire notater udarbejdet omkring centrale temaer for omstillingen af hovedstadens energi- og transportsystem. De fire temanotater omhandler udfordringer, muligheder, rammer og virkemidler indenfor områderne Energibesparelser, Varmeforsyning, Affald og Tranport
 
Ny regulering og organisering af energiplanlægningen
Den nuværende organisering af energiområdet har skabt en række juridiske, økonomiske og kulturelle barrierer for understøttelsen en langsigtet omstilling af energisystemer. Disse barrierer er beskrevet i et Notat om rammer, muligheder og barrierer for SEP. Notatet indeholder desuden en oversigt over de væsentligste interessenter og aktører, som har relation til implementeringsprocessen for strategisk energiplanlægning. 
 
Scenarier
I projektet er et særligt Fjernvarmescenarie blevet udarbejdet. I scenarienotatet analyseres mulighederne for hvordan fjernvarmeproduktionen i regionen kan ændres og udvikles for at nå nationale og regionale energimål i 2035 og 2050. Notatet belyser også de særlige udfordringer som ligger i rammeværket for fjernvarmesektoren.
 
Der er endvidere udarbejdet et samlet Energiscenarie for Region Hovedstaden. Her opstilles to referencescenarier, samt et præferencescenarie udarbejdet i dialog med arbejdsgrupper og projektets styregruppe. 
 
Energivision
Den endelige energivision, som blev indstillet til og godkendt af KKR Hovedstaden kan findes her.
 
 
Samlet liste over publikationer:

Vision og opsamlingsnotat for Energi på Tværs