Hovedaktiviteter (første fase: 2014-15)

Energi på Tværs forløber i perioden januar 2014 til juli 2015. Projektet er opdelt i fire arbejdspakker (AP1-4), hvor kommunerne, energiselskaberne, og øvrige interessenter inddrages. Arbejdspakkerne afvikles som sideløbende processer og der er et tæt sammenspil mellem de forskellige aktiviteter. Se hovedaktiviteterne for anden fase af Energi på Tværs (2016-2018)

 

AP1: Energivision for hovedstadsregionen

(januar 2014 - maj 2015)

I arbejdspakke 1 formulerer og vedtager kommunerne en fælles politisk vision for omstillingen af regionens energi- og transportsystem frem til 2050. En vigtig del af strategisk energiplanlægning omhandler, hvordan vi samarbejder på tværs af kommunegrænser og energiselskaber for at skabe et sammenhængende, fleksibelt og ressourceeffektive energi- og transportsystem. Dette kræver en fælles retning for de energipolitiske prioriteringer vi foretager nu og i fremtiden.  Allerede på kort sigt skal der træffes store valg, som nødvendigvis må støtte op om den ønskede omstilling og som samtidig er samfundsøkonomisk forsvarlige. Processen for arbejdspakke 1 er tilrettelagt så der skabes rum for, at både politikere og energifaglige medarbejdere i regionens kommuner og energiselskaber i fællesskab kan diskutere muligheder og udfordringer for den fælles energifremtid.
 

AP2: Energiscenarier frem til 2050

(juni 2014 - februar 2015)

I arbejdspakke 2 udarbejdes energiscenarier (tekniske og økonomiske fremskrivninger), der danner et billede af udviklingen af energi- og transportsystemet samt illustrerer forskellige mulige energifremtider. Energiscenarierne udgør et  beslutningsgrundlag for at planlægge og investere på kort, mellemlang og lang sigt, og skal samtidig sikre sammenhæng mellem nationale, regionale og kommunale energiløsninger, så suboptimering minimeres. Energiscenarierne udvikles af eksterne konsulenter med stor inddragelse og løbende tilbagemeldinger fra kommunerne og energiselskaberne. På baggrund af energiscenarierne vil kommunerne og energiselskaberne ligeledes kunne indstille et præferencescenarie til vedtagelse i den fælles vision for 2050.
 

AP3: Ny regulering og organisering af energiplanlægningen

(september 2014 - februar 2015)

Den nuværende organisering af energiområdet har indbyggede juridiske, økonomiske og kulturelle barrierer for at kunne understøtte en langsigtet omstilling. Arbejdspakke 3 skal belyse, hvordan reguleringen og organiseringen af energiområdet bedst kan understøtte og fremme omstillingen på kort og lang sigt. Herunder hvilke roller, de forskellige aktører på området skal spille, og hvordan man kan fremme udviklingen af nye samarbejdsmodeller på tværs af sektorer, faggrænser og geografiske skel. Anbefalingerne vil tage afsæt den fælles vision og energiscenarierne i AP 1 og 2 samt i de konkrete behov og muligheder, kommunerne og energiselskaberne identificerer igennem projektforløbet.
 

AP4: Implementering af strategisk energiplanlægning

(november 2014 - juli 2015)

Skal kommunerne være centrale aktører i planlægningen af fremtidens energi- og transportsystem, er det kommunale ejerskab afgørende. Samtidig er det afgørende at strategisk energiplanlægning gøres operationel. Mange kommuner ønsker at komme i gang nu, men oplever, at de ikke har de rette værktøjer, metoder og kompetencer til at løfte opgaven. 
 
Arbejdspakke 4 skal gennem en række indsatser sikre kommunal kompetenceudvikling. Under arbejdspakken tilbydes et uddannelsesforløb til planlæggere i kommuner og energiselskaber, hvor værktøjer til lokal og tværkommunal energiplanlægning præsenteres og afprøves. Uddannelsesforløbet påbegyndes allerede i september 2014. Gennem afprøvning af samarbejder og nye forretningsmodeller, herunder offentligt-private samarbejdsformer, understøttes og styrkes nye tværkommunale samarbejdsfora og arbejdsgrupper på sektorniveau. Konkret etableres en projektpulje, der understøtter 
indsatser på tværs og internt i kommunerne.