Publikationer

 
 
Den Fælles Strategiske Energiplan

Den Fælles Strategiske Energiplan

Roadmap 2025

Roadmap 2025

34 tiltag der sigter mod en fossilfri fremtid

 Politiske anbefalinger

Politiske anbefalinger 

Notat med

anbefalinger på baggrund af Den Fælles Strategiske Energiplan 

           
 Baggrundsrapport

Baggrunds-

rapport

Baggrunds-materiale til Den Fælles Strategiske Energiplan 

 

Grøn vækst i Greater Copenhagen
Analyse af potentialet for grøn vækst.
Damvad Analytics, 2017

Investerings-oversigt for kollektiv energiforsyning

EA Energianalyse 2018

           

Vurdering af fremdrift og tiltag i energiplanen 

EA Energianalyse 2018
 

       
           

 Fjernvarme og kraftvarmeproduktion

         
           
Varmpepumper

Notat om fremme af store varmepumper

 

 

 

 

Brændsel Brændsel til spids- og reservelast-produktion 
Gennemgang af brændslers fordele og ulemper

Varmelagre i hovedstads-området

En vurdering af placerings-muligheder

           

Business case: Økonomiske vilkår for geotermi Hovedstadens Geotermiske Samarbejde 2018 

 

       
           

Transportsystem

         
           

Grønne drivmidler i transportservice

Analyse af mulighederne for at stille krav til drivmidler i udbud

PlanMiljø 2018

       
           

energiforbrug

         
           

Hvidbog

Brug af energiforbrugs-data fra private borgere til strategisk energi-planlægning og energispare-formål

 

 

   
           

varmeforsyning

         
           

Fremtidens varme-forsyning

Analyse med vægt på område-opdeling en
COWI 2018

Værktøjskasse til kommunal varme-planlægning Vejlednign til at igangsætte og accelerere lokal varmeplanlægning Værktøjskasse til fjernvarme-projekter Anvendte værktøjer og beregnings-forudsætninger
           

Inspiration til et styrket samarbejde

Katalog med tiltag til samarbejde mellem kommuner og forsynings-selskaber. 

Case: Ultra-lavtemperatur-fjernvarme 

Teglbakken 

Case: Teglbakken

Sammenkobling af lokale kraft-varmecentraler og transmissions- ledning

           

Business case:

Barrierer for udbygning med fjernvarme i Gladsaxe

 

Case: Fjernvarme-udbugning i Fredensborg By Projektbeskrivelse

Case: Samkøring af fjernvarme-systemer

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I perioden januar 2014 til juni 2015 er en række aktiviteter, analyser og beslutninger i regi af ’Energi på Tværs’ blevet gennemført. Det kulminerede i borgmestertopmødet på Avedøreværket den 13 april 2015. På borgmestermødet blev Energivisionen præsenteret, og det videre samarbejde omkring Strategisk Energiplanlægning blev besluttet. Energivisionen blev endeligt vedtaget af KKR Hovedstaden d. 26. juni. 
 
Energivisionen og beslutningsoplægget, som blev godkendt af KKR Hovedstaden, tager udgangspunkt i følgende publikationer, udarbejdet i  Energi På Tværs:
 
Energibalancer: 
Detaljerede energibalancer for de 29 kommuner, som udgør det geografiske område hovedstadsregionen. Energibalancerne for regionen som helhed er afrapporteret i en samlet regionsrapport.
 
I forbindelse med udgivelsen af energibalancerne er der af COWI blevet udarbejdet et energibalanceregneark for samtlige kommuner og for regionen samlet set. Der er i denne forbindelse udgivet et notat om forudsætninger og udfordringer ved dataindsamling, samt et notat om de eksisterende planer og målsætninger for kommunerne
 
Potentialerapporter
Det er nødvendigt for omstillingen til et fossilfrit energisystem, at der sideløbende arbejdes med både energieffektivisering og indfasning af vedvarende energi . To potentialevurderinger er derfor blevet udarbejdet i projektet, om henholdsvis energibesparelser og fleksibelt energiforbrug og lokale vedvarende energiressourcer.  
 
Temanotater
I forbindelse med projektet er fire notater udarbejdet omkring centrale temaer for omstillingen af hovedstadens energi- og transportsystem. De fire temanotater omhandler udfordringer, muligheder, rammer og virkemidler indenfor områderne Energibesparelser, Varmeforsyning, Affald og Tranport
 
Ny regulering og organisering af energiplanlægningen
Den nuværende organisering af energiområdet har skabt en række juridiske, økonomiske og kulturelle barrierer for understøttelsen en langsigtet omstilling af energisystemer. Disse barrierer er beskrevet i et Notat om rammer, muligheder og barrierer for SEP. Notatet indeholder desuden en oversigt over de væsentligste interessenter og aktører, som har relation til implementeringsprocessen for strategisk energiplanlægning. 
 
Scenarier
I projektet er et særligt Fjernvarmescenarie blevet udarbejdet. I scenarienotatet analyseres mulighederne for hvordan fjernvarmeproduktionen i regionen kan ændres og udvikles for at nå nationale og regionale energimål i 2035 og 2050. Notatet belyser også de særlige udfordringer som ligger i rammeværket for fjernvarmesektoren.
 
Der er endvidere udarbejdet et samlet Energiscenarie for Region Hovedstaden. Her opstilles to referencescenarier, samt et præferencescenarie udarbejdet i dialog med arbejdsgrupper og projektets styregruppe. 
 
Energivision
Den endelige energivision, som blev indstillet til og godkendt af KKR Hovedstaden kan findes her.
 
 
Samlet liste over publikationer:

Vision og opsamlingsnotat for Energi på Tværs

Seneste nyt

Energi på Tværs har været i Jyllands-Postens tillæg om bæredygtighed.

Læs mere

Se billeder og video fra Energipolitisk Topmøde 2018

Læs mere

Projektet og det brede partnerskab er fremhævet som én af Danmarks 100 bedste kommunale klimainitiativer i Realdania og Sustainias nye publikation "Klima100"

Læs mere

I hvilket omfang må du bruge energiforbrugsdata fra private borgere til strategisk energiplanlægning og energispareformål?

Læs mere

Flere nyheder

Kalender

Se oversigt over møder i temagrupper og styregruppe

her.